شیشه بازتابنده خورشیدی

پیشرو چین است شیشه بازتابنده خورشید 8 میلی متر، شیشه بازتابنده خورشیدی 300x300، شیشه بازتابنده خورشیدی با گذر متوسط بازار محصول