چاپ دیجیتال در شیشه

پیشرو چین است چاپ دیجیتال بر روی شیشه، تصاویر دیجیتال چاپ شده بر روی شیشه بازار محصول